Köpvillkor

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för produkter tillhandahållna av Svenska Dataförvaring AB,om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och oss. Vidare vänder sig denna webshop i första hand till företagskunder, organisationer och myndigheter.

Beställning
Beställning av produkter sker via internet, brev, telefon.

För att en beställning skall vara bindande för oss, måste beställningen skriftligen bekräftas av oss före genomförd leverans.Detta innebär bland annat att om produkt i vårt sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är vi ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.


Leverans och frakt
Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårt, eller våra distributörers lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss eller den av oss utsedda leverantören. Risken för produkten övergår på kunden på leveransdagen.

Såvida inte annat överenskommits sker leverans från våra lager i Sverige. Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.
Leverans sker, om inget annat avtalats, med Postens Företagspaket eller den av våra distributörer anlitade transportfirman.
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 139 kr exkl. moms.


Leveransförsening
Kunden får genom skriftligt meddelande till oss häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leveransförsening som beror på oss eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar.


Pris och betalning
På denna hemsida, i annonsbilagor och i annonser förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor, om inget annat anges, samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt gällande prislista på leveransdagen.

Vi förbehåller sig rätten att när som helst innan leveransdagen justera angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med punkten nedan. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller feleaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar.

Efter särskild kreditprövning, då kreditgräns fastställes, kan betalning ske mot faktura. Vi förbehåller sig rätten att reducera kreditlimit eller helt drain kredit. Om erhållen kreditlimit överskrids på grund av obetalda fakturor stoppar vi kunden från att beställa nya varor, tills dess att förfallna fakturor är reglerade.
Vi utfärdar faktura på leveransdagen.

Dröjsmål med betalning
Betalar inte kunden i rätt tid har vi rätt att erhålla dröjsmålsränta fn. 18% samt 45kr i påminnelseavgift.


Äganderätt
Produkterna förblir Svenska Dataförvaring AB egendom tills full betalning erlagts.

Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårt skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt tillprodukter som omfattas av ägarförbehåll.


Returer och reklamationer
Kunden har endast rätt att returnera sådan produkt som vi lagerhåller.
För produkter som vi ej lagerhåller eller produkt som vi lagerhåller men som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt.
Returförfrågan skall ske inom 3 dagar från leveransdagen. Returförfrågan görs via denna sida, under Mina sidor, alternativt till säljkontakt.

Vidare får retur göras endast under förutsättning att produkten återlämnas till oss i oskadat och obrukat skick i obruten originalförpackning. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Vid godkänd retur krediteras frakt med upp till 50 kr.Vid felbeställning av kund krediteras 90 % av priset.

Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 7 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.


Särskilda villkor för mjukvara
För programprodukter gäller särskilda villkor som särskilt bifogas detta avtal eller där så ej är fallet, finns förpackade tillsammans med programprodukten, före vad som anges i dessa allmänna leveransvillkor i övrigt.

Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till program-produkter som levereras på eget media eller ingår i produkten. Kunden erhåller inte genom dessa allmänna villkor någon annan rätt såsom äganderätt eller upphovsrätt genomavtalet.


Garanti
Produkterna levereras med de garantier som tillverkare eller leverantör erbjuder oss. Kunden kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från oss. Garantiperioden förlängs inte till följd av att vi avhjälper fel i eller företar omleverans av produkterna.

Support

För teknisk support och användarstöd, har Svenska Dataförvaring AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare, samt i förekommande fall

till tredjepartföretags betalsupport.

Ansvarsbegränsning
Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Vårt ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar.Erbjudanden om annonsvaror i vårt annonsblad gäller köp av max en av varje annonsvara per kund.
För produkter som är märkta med "Begränsat antal" eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund. Om inget annat anges gäller max 2 varor/kund.
 


Överlåtelse av avtalet
Vi får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligtförevarande allmänna villkor.

Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partenssamtycke.


Skiljedom
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkoroch därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppenligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.