Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för kunder
1. Personuppgiftspolicyns omfattning
2. Nedan beskrivs hur Svenska Dataförvaring AB, 556633-7720, Box 43 162 11 VÄLLINGBY
   behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.
3. Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför
   viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om
   att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.
4. I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av
   personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi
   behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av
   personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation
   till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och
   göra dig införstådd med dess innehåll.
5. Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av
   personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär
   att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina
   personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig
   med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de
   rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina
   personuppgifter.
6. Personuppgifter som behandlas
   Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan
   komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig
   som kund:
  (a) namn;
  (b) adress;
  (c) e-postadress;
  (d) telefonnummer;
  (e) användarnamn och lösenord;
  (f) orderinformation;
  (g) IP-nummer; samt
  (h) annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.
7. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder
   Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera
  våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt
  marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av
  att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig
  samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.
8. Lagring av personuppgifter
9. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att
   uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss
   upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt
   telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att
   kundförhållandet upphörde.
10. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under
    den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.
11. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att
    uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan
    anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller
    raderas uppgifterna.
12. Mottagare
    Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra
    personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår ehandelsplattform,
    arbetar med fakturaadministration eller IT- och
    molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som
    säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med
    denna personuppgiftspolicy.
13. Cookies
14. Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din
    användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små
    textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att
    använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.
15. Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger
    kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en
    sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen.
    Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
16. Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar
    att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares
    säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du
    får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på
    din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies
    raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan
    du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
17. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan
    funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.
18. Dina rättigheter
19. Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter
    som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och
    även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
20. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss
    utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet
    med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga
    personuppgifter.
21. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter
    raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är
    nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller
    om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
22. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina
    personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas
    korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under
    den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
23. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina
    personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om
    så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre
    än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta
    behandlingen.
24. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i
    den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan
    invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter
    för det ändamålet.
25. Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter
    som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som
    är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en
    annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
26. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är
    du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in
    klagomål till Datainspektionen.
27. Tillägg och ändringar
    Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna
    personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den
    uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att
    noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.
28. Kontakta oss
    För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller
    nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen
    att kontakta oss på info@dataforvaring.se.
__________________________
Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 20180321.